INFORMACJA DOTYCZĄCA RODO
Pragniemy poinformować, że od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać tzw. „RODO”, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie to będzie stosowane równolegle we wszystkich państwach Unii Europejskiej i ma na celu uspójnienie zasad przetwarzania danych osobowych na tym obszarze.
W związku z tym przygotowaliśmy dla Ciebie niezbędne informacje, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa.
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Gabinet weterynaryjny VETMEDICA S.C. , z siedzibą na oś. Powstań Narodowych 31, 61-215 Poznań (dalej „My”, „VETMEDICA S.C.” albo „Spółka”) – Zakład Leczenia Zwierząt świadczący usługi weterynaryjne i sprzedaż produktów dla zwierząt.
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do nas e-mail na adres anna@vetmedica-poznan.pl , w tytule wpisując słowo „RODO” lub zgłoś się osobiście pod adres : oś. Powstań Narodowych 31, 61-215 Poznań, w godzinach pracy gabinetu.
Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania karty zwierzęcia w systemie KlinikaXP w celu prowadzenia dokumentacji medycznej Twojego zwierzęcia. Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej nakładają na nas przepisy krajowe.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez VETMEDICA S.C.?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
– umożliwienia świadczenia usług weterynaryjnych dla zwierząt;
– prowadzenia dokumentacji medycznej Twojego zwierzęcia;
– zlecania badań w laboratoriach zewnętrznych z którymi VETMEDICA S.C. współpracuje (informacja na temat tych podmiotów znajduje się w polityce bezpieczeństwa);
– przekazywaniu informacji do Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Poznaniu o zwierzętach zaszczepionych przeciwko wściekliźnie – jeśli dotyczy;
– przekazywaniu informacji do nadzoru farmaceutycznego – jeśli dotyczy
– przekazywaniu informacji do systemów zajmujących się ewidencją zaczipowanych zwierząt – jeśli dotyczy;
– przekazywaniu informacji do systemu paszportowego zwierząt wetsystems – jeśli dotyczy;
– obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
– obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
– kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przepisy prawa obowiązujące przy przetwarzaniu Twoich danych:
– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt oraz otrzymywania z niej wypisu.
– Ustawa z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1855)
– Ustawa o zakładach leczniczych dla zwierząt z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz.U. 2004 Nr 11, poz. 95) tj. z dnia 3 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1047)
– Ustawa z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2211)
– Ustawa z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1479)
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu VETMEDICA S.C., którym jest:
– kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
– zapewnienie obsługi usług płatniczych;
– windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
– przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:
– Imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz dane zwierzęcia lub
– telefon oraz informacje o firmie i jej adresie (w przypadku firm).
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług VETMEDICA S.C.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.
Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Wniosek zawierający prośbę o zrealizowanie któregoś z praw należy złożyć w siedzibie VETMEDICA S.C. w formie pisemnej.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
– w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
– w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę jednak nie wcześniej niż 3 lata od ich wprowadzenia do systemu – wynika to z innych przepisów prawa; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
– w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
– w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
– przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
– Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Tylko jeśli zajdzie taka potrzeba, Twoje dane osobowe udostępniamy laboratoriom zewnętrznym, Powiatowemu , Wojewódzkiemu, Krajowemu lub Głównemu Inspektoratowi Weterynaryjnemu, Nadzorowi Farmaceutycznemu, systemom i podmiotom zajmującym się ewidencją zaczipowanych zwierząt, systemowi paszportowemu Wetsystems, usługodawcom płatności kartą.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
– zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
– archiwizacyjnych,
– maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
*chyba, że odrębne przepisy zobowiązują nas aby postąpić inaczej.
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)?
Nie przekazujemy Twoich danych poza EOG.
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Nie przetwarzamy Twoich danych automatycznie.